Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55

Geodetická příprava vedoucích pracovníků stavby

Projekt EDUgrant nám umožnil výrazné zlepšení výuky geodézie budoucích vedoucích pracovníků staveb. Geodézie je zařazena do školního vzdělávacího programu dvouletého oboru nástavbového studia Stavební provoz, v němž si absolventi tříletých stavebních oborů rozšiřují své vědomosti a připravují se na vykonání maturitní zkoušky.

Z prostředků projektu bylo zakoupeno geodetické vybavení pro skupinovou práci žáků. Jedná se o teodolity, nivelační přístroje, laserové dálkoměry a termokameru, vše včetně potřebného příslušenství. Získané vybavení využíváme na cvičné geodetické práce v terénu a na zaměřování staveb.

Žáci se v každém školním roce účastní nejméně tří terénních cvičení. Ta jsou zaměřena na jednoduché vytyčovací úlohy, technickou nivelaci a zaměření reálné stavby včetně zaměření její polohy. Součástí zaměřování staveb je rovněž zjištění výskytu tepelných mostů a určení jejich polohy.

Žáci nejprve provádějí základní vytyčovací úlohy - bod, přímka, úhel. Dále zaměřují skutečnou stavbu v areálu školy a zjišťují její polohu, dle zadaných výkresů vytyčují přístavbu k vybrané stavbě pravoúhlými i polárními souřadnicemi a pomocí technické nivelace provádí měření a zakreslení podélného profilu místní komunikace pro pěší a výškový profil terénu v areálu.

Díky dostatečnému počtu geodetických přístrojů jsou žáci rozděleni do skupin po třech až čtyřech a během měření mají zadány přesné úkoly. První část cvičení probíhá v učebně, kde jsou žáci seznámeni se základními funkcemi přístrojů a způsoby jejich použití. Další část se děje již v terénu, kde žáci provedou potřebná měření pro zvládnutí geodetické úlohy. Poslední část každého cvičení se odehrává v učebně ICT. Výsledná data měření jsou zpracována pomocí PC programů a následně je vytvořena výkresová dokumentace.

Žáci tak získají kompetence pro provádění základních geodetických prací a respekt k práci geodetů.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink